BAN CHỈ ĐẠO CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2023
ĐƠN VỊ THƯỜNG TRỰC: BAN THANH NIÊN CÔNG NHÂN VÀ ĐÔ THỊ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
Điện thoại: 024.6263.1999 - Email: chiendichtinhnguyenhe2023@gmail.com