BAN THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
Điện thoại: 024 6263 1849 - Email: banthanhnientruonghoctwd@gmail.com