BAN CHỈ ĐẠO CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2024
ĐƠN VỊ THƯỜNG TRỰC: BAN THANH NIÊN NÔNG THÔN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
Điện thoại: 08.666.55.156 - Email: chiendichhe2024@gmail.com